Default Image

Faculty Details

Dr. Roopa P. Nayak Professor & HOD

MBBS,MD

roopapnayak@yenepoya.edu.in          

Dr. Prabhakar Adake Associate Professor

MBBS,MD

dradake82@gmail.com

Dr. Nagapati Prabhakar Bhat Assistant Professor

MBBS,MD

npbhat17@gmail.com

Dr. Megha Rani N Assistant Professor

MBBS,MD

ranimegz@gmail.com

Dr. Guruprasad N.B Assistant Professor

M.B.B.S., M.D.

drgurunb1984@gmail.com

Dr. Sridevi K Tutor

MBBS,MD

shettysri87@gmail.com

Dr. Navyashree R Tutor

MBBS,MD

navyaganesh2911@gmail.com  

Dr. J. Pradeep Tutor

M.B.B.S., M.D.

pradeep.javedar@gmail.com

Dr. Bhagyashree A Tutor

M.B.B.S., M.D

bhagyaajjakana@gmail.com

Dr. Chaitra S.R Tutor

M.B.B.S, M.D

chaitrasr1990@gmail.com