Default Image

Faculty Details

Dr. M. K. Shyam Sudhir Professor & HOD

M.B.B.S., M.D.

shyamsudhir@hotmail.com

Dr. Prakash Robert M. Saldanha Professor

M.B.B.S,M.D.

saldanha.drprakash@gmail.com

Dr.Anitha S Prabhu Professor

M.B.B.S., M.D.

prabhuanitha1@yahoo.co.in

Dr. Sahana .K.S Additional Professor

M.B.B.S., M.D.

dr_sahana2003@yahoo.co.in

Dr. Prasad Nayak Associate Professor

M.B.B.S., M.D.

prasad_nayak2001@yahoo.com

Dr. Mithun H.K Associate Professor

MBBS, DNB, PDDC

mithuntth@yahoo.co.in

Dr. Shirodkar Diksha Gajanan Assistant Professor

M.B.B.S, M.D

shirodkardikshas@gmail.com

Dr. Sushma keshav Assistant Professor

MBBS, MD

sushkesh21@gmail.com

Dr. Gautham Pai P Assistant Professor

MBBS, M.D

gautampai4.4@gmail.com

Dr. Asha Chethan Senior Resident

M.B.B.S., D.C.H.

ashachetan70@gmail.com