Default Image

Faculty Details

Dr. Prakash Robert M. Saldanha Professor & HOD

M.B.B.S,M.D.

saldanha.drprakash@gmail.com

Dr.Anitha S Prabhu Professor

M.B.B.S., M.D.

prabhuanitha1@yahoo.co.in

Dr. M. K. Shyam Sudhir Professor

M.B.B.S., M.D.

shyamsudhir@hotmail.com

Dr.Shamshad Ahmed Khan Associate Professor

M.B.B.S., M.D.

shamshad22@hotmail.com

Dr. Prasad Nayak Associate Professor

M.B.B.S., M.D.

prasad_nayak2001@yahoo.com

Dr. Sahana .K.S Associate Professor

M.B.B.S., M.D.

dr_sahana2003@yahoo.co.in

Dr. Mithun H.K Assistant Professor

MBBS, DNB, PDDC

mithuntth@yahoo.co.in

Dr. Vijayalaxmi Mogasale Assistant Professor

M.B.B.S., M.D.

vijivittalmogalasale@gmail.com

Dr. Haleema Nuwera Assistant Professor

M.B.B.S., M.D.

hnuwera@hotmail.com